HaiPro

HaiPro on potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. HaiPro-työkalu on käytössä yli 200:ssa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä kautta maan. Tällä hetkellä järjestelmän piirissä on yli 144 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. HaiPro-järjestelmään on liitettävissä myös henkilöstöön kohdistuvien (työturvallisuus) vaaratapahtumien raportointi, sekä toimintaympäristö- ja tietosuoja-/tietoturvaosiot. Lisäksi saatavilla on potilaiden/omaisten käyttöön tarkoitettu potilasturvallisuusilmoituslomake ja potilaiden/omaisten käyttöön tarkoitettu tietoturva-/ tietosuojailmoituslomake.

HaiPro-raportointijärjestelmä on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen yksiköiden sisäisessä käytössä.

Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn.

 • Helppokäyttöinen
 • Ei ohjelmistoasennuksia, tarvitaan vain internet-yhteys ja web-selain
 • Ilmoitukset web-lomakkeella käyttäen suojattua HTTPS-yhteyttä
 • Ilmoitusten käsittely ja luokittelu
 • Reaaliaikaiset raportit miltä tahansa organisaatiotasolta
 • Joustava: Kehitetään edelleen yhdessä asiakasorganisaatioiden kanssa

Lisätietoja: HaiPro

WPro

WPro on työturvallisuusjärjestelmä, joka sisältää seuraavat osa-alueet:

 • vaaratapahtumien ilmoittaminen, käsittely ja tilastointi
 • vaaratapahtumatietojen siirto tapaturmailmoitukselle ja välitys sähköisesti vakuutusyhtiöön
 • vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • työpaikkaselvitysten kirjaus ja tulostus

Kukin osa-alue voidaan kytkeä päälle tai pois käyttäjäorganisaation toiveiden mukaisesti.

Maksulliset lisäosiot:

 • tietoturvallisuuteen/tietosuojaan liittyvien poikkeamien raportointi
 • toimintaympäristöön liittyvien poikkeamien raportointi

WPron ominaisuuksia:

 • helppokäyttöinen
 • nopea ja helppo ottaa käyttöön – ei asennuksia, tarvitaan vain yksikkö- ja käsittelijätiedot
 • Ilmoitukset web-lomakkeella käyttäen suojattua HTTPS-yhteyttä
 • joustava – lomakkeita voidaan muokata organisaatiokohtaisesti
 • kehitetään edelleen yhdessä asiakasorganisaatioiden kanssa

SPro

SPro-järjestelmään ilmoitetaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoitusvelvollisuus perustuu sosiaalihuoltolain 1301/2014 48 pykälään, jossa velvoitetaan sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan ilmoittamaan viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.

 • nopea ja helppo ottaa käyttöön – ei ohjelmistoasennuksia, tarvitaan vain internet-yhteys ja web-selain
 • Ilmoitukset web-lomakkeella käyttäen suojattua HTTPS-yhteyttä
 • ilmoitusten käsittely ja luokittelu
 • hinnoittelu perustuu osiota käyttävien yksiköiden henkilöstömäärään

APro

APro-järjestelmään ilmoitetaan muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden (esim. varhaiskasvatus ja perusopetus) turvallisuutta vaarantavat tapahtumat. Haittatapahtumien lisäksi voidaan ilmoittaa myös läheltä piti -tilanteita. APro järjestelmä on suunniteltu erityisesti varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen käyttöön, mutta sitä voidaan hyödyntää kaikissa yksiköissä, joissa asiakkaiden turvallisuutta halutaan seurata.

 • helppokäyttöinen
 • nopea ja helppo ottaa käyttöön – ei asennuksia, tarvitaan vain yksikkö- ja käsittelijätiedot
 • Ilmoitukset web-lomakkeella käyttäen suojattua HTTPS-yhteyttä

RCA-Pro

RCA-Pro on juurisyyanalyysityökalu, joka sisältää seuraavat osa-alueet:

 • tapahtumakulun kirjaus vaihe vaiheelta aikajanalle ja poikkeamien tunnistaminen
 • poikkeamien analysointi
 • toimenpiteiden määrittely, aikatauluttaminen ja vastuuttaminen

QPro

QPro-työkalun avulla organisaatio voi luoda ja julkaista mm. turvallisuuteen liittyviä kyselyitä. QPro on integroitavissa HaiPro-järjestelmän yhteyteen, jolloin voidaan hyödyntää HaiPron käyttäjätunnistusta ja organisaatiotietoja.

QPro Feedback

QPro Feedback on palautejärjestelmä, joka on integroitavissa HaiPro-järjestelmän yhteyteen, jolloin voidaan hyödyntää HaiPron käyttäjätunnistusta ja organisaatiotietoja, sekä käsittelyprosessia. Järjestelmällä voidaan kerätä ja luokitella esimerkiksi asiakas- tai potilaspalautetta. Palautteista tuotetaan reaaliaikaisia raportteja eri organisaatiotasoille automaattisesti.

 • Vastaaminen Web-lomakkeella, käyttäen suojattua HTTPS-protokollaa.
 • Palautelomakkeella organisaatiovalinta rajattavissa mille tahansa organisaatiotasolle käynnistyslinkin avulla, integroitavissa HaiPron organisaatiotietoihin, ei vaadi erillistä ylläpitoa.
 • Kysymykset määriteltävissä organisaatiotasoittain (kaikille yhteiset, tulosyksikön omat).
 • Palautteita voidaan tarkastella organisaatiotasoittain ja ohjata halutulla tavalla, esim. suoraan yksiköihin.
 • Haluttaessa järjestelmä lähettää tiedon saapuneesta palautteesta sähköpostitse määritellylle käsittelijälle. Jos erikseen ei muuta määritellä, järjestelmä hyödyntää HaiPron käsittelijätietoja, jolloin erillistä käsittelijätietojen ylläpitoa ei tarvita.
 • Paperilomakkeilla tulleet palautteet voidaan syöttää järjestelmään, järjestelmä tunnistaa automaattisesti syötetäänkö palaute organisaation omasta verkosta.

QPro Asiakaspalautepääte

QPro-asiakaspalautepäätteen avulla palautteita voidaan syöttää QPro-järjestelmään nettilomakkeen lisäksi myös paikan päällä. Palautepäätteestä on saatavissa myös kädessä pidettävä malli, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi vuodeosastoilla.

qpro_asiakaspalautepääte

PotRa

PotRa on kirjaus- ja raportointialusta potilasasiamiesten käyttöön. Järjestelmään voidaan tallentaa potilailta tulleita yhteydenottoja, luokitella niitä sekä kirjata toimenpiteitä.

 • Helppokäyttöinen
 • Ei ohjelmistoasennuksia, tarvitaan vain internet-yhteys ja web-selain
 • Yhteydenottojen tallennus, käsittely ja luokittelu
 • Reaaliaikaiset raportit
 • Integroitavissa HaiPron käyttäjätietoihin

Verkkokoulutukset


LOVe — Lääkehoidon Osaaminen Verkossa

LOVe-verkkokoulutusmateriaali on tarkoitettu lääkehoitoa toteuttaville sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstölle. Materiaalin ovat tuottaneet Kuopion yliopistollisen sairaalan asiantuntijat. Koulutusmateriaali rakentuu STM:n turvallinen lääkehoito-oppaan mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen. Oppimateriaali on laajasti käytössä Suomessa.

Lisätietoja: laakeosaaminen.fi

SÄVe — Säteilysuojelun verkkokurssi

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on tuottanut säteilysuojelun verkkokurssin (SÄVe). Verkkokurssin sisältö vastaa STUK:n ST 1.7 ohjetta täydennyskoulutuksesta ja tällä kurssilla voidaan suorittaa osia täydennyskoulutusvelvoitteesta eri ammattiryhmillä. SÄVe-verkkokurssi on tarkoitettu kaikille säteilyä työssään käyttäville henkilöille.

Lisätietoja: sateilysuojelu.fi

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa tarjoamistamme palveluista!

Ota yhteyttä!