Whistleblowing eli väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava WBRpron käyttöönotot voidaan aloittaa.

Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937 (ns. Whistleblower-direktiivin) kansallisen täytäntöönpanon valmistelu viivästyi pitkään ja laki on nyt tullut voimaan 1.1.2023 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171. Sisäinen ilmoituskanava on otettava käyttöön kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Lisätietoja tuotteesta ja esittely/tarjouspyynnöt osoitteesta tuotteet@awanic.fi.